Контакти

Mail: office@plays.bg
Facebook: sofia.plays.bg

Деница Господинова
Tel: 08 99 88 44 31
Mail: deni@plays.bg

Цветелина Даскалова
Tel: 0888 48 65 13
Mail: tzvete@plays.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.    Общи условия
-    Интернет сайтът София играе, на домейн plays.bg е собственост на „София играе“ ООД, , регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК 203804115, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, бул. “Македония” 27 и представлявано от Деница Господинова и Цветелина Даскалова в качеството им на управители.
-    Общите условия представляват договор между всеки потребител на сайта и „София играе“ ООД.
-    Всеки потребител получава правото да ползва информацията, качена на сайта за лични, нетърговски цели.
-    Всеки потребител приема да спазва общите условия и се съгласява да бъде обвързван с тях, както и с последващите промени в тях.
-    В случай, че не сте съгласни с общите условия, моля да не ползвате сайта.

2.    Съдържание
-    Съдържанието на този интернет сайт е предназначено за обща информация. Обърнете се към професионална или специализирана помощ преди да предприемете или да се възпрете от действия, базирани на това съдържание.
-    Въпреки че се опитваме да даваме възможно най-точна и осъвременена информация, ние не носим отговорност за промени в съдържанието, както и за грешки в подаването на информацията от страна на организаторите.
-    Възрастовите групи, за които подаваме информация в сайта са ориентировъчни. Всяка майка сама преценява възможностите и степента на развитие на детето си и решава кои събития са подходящи или неподходящи за него.
-    Сайтът София играе не е насочен към лица под 18 годишна възраст.
-    Всеки потребител се съгласява, че информацията, публикувана в София играе, не може да бъде причина за предявяване на искове към собствениците на сайта.

3.    Достъп и промени
Запазваме си правото да:
-     променяме или премахваме (временно или за постоянно) интернет сайта, както и различни части от него без предупреждение.
-    променяме и допълваме тези общи условия по всяко време
-    Не можем да гарантираме, че този интернет сайт или каквато и да е част от неговото съдържание ще бъде винаги онлайн. Достъпът до страниците е разрешен временно. Можем да прекратим, изтеглим или променим всяка част без предварително предупреждение.

4.    Връзка към трети лица
-    Сайтът София играе включва връзки към трети лица – интернет страници, които са поддържани и контролирани от други. Ние не носим отговорност за съдържанието на тези страници.
-    София играе е в правото си да подбира информацията, която публикува и да отказва публикуването на събития, без да носи отговорност за това или да се налага да дава някакви обяснения за действията си.

5.    Авторски права
-    „София играе“ ООД е собственик на този интернет сайт и на цялото съдържание в него включително, но не само на графичния дизайн, текстовете, фотографиите и авторските програмни кодове. Всички елементи представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „София Играе“ ООД.
-    Никоя част от сайта не може да бъде копирана, сваляна, записвана, продавана или раздавана без изричното писмено съгласие на собственика.
-    Нерегламентираното използване влече наказателна отговорност, в съответствие с действащото законодателство.
-    Снимките, публикувани в сайта, са собственост на организаторите. Ако самите организатори са използвали снимки от трети лица, върху които нямат авторски права, следва да се търси сметка на организаторите, не на София играе.

6.    Политика за поверителност - виж подробно на ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7. Отговорност

София играе ООД се стреми да проверява, когато е възможно, но не носи отговорност за качеството, надеждността и достъпността на публикуваните събития и услуги. София играе ООД не носи отговорност за промяна във времето или мястото на провеждане на вече публикувана информация за събития. И не носи отговорност за пропуски и грешки от страна на организаторите на събития. Вие имате отговорността да потърсите допълнителната информация и разяснения от организатора на събития.

8.    Контакти
-    За въпроси и коментари: office@plays.bg

9.    Други
-    По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

25.05. 2020г