Контакти

Mail: office@plays.bg
Facebook: sofia.plays.bg

Деница Господинова
Tel: 08 99 88 44 31
Mail: deni@plays.bg

Цветелина Даскалова
Tel: 0888 48 65 13
Mail: tzvete@plays.bg

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА SOFIA.PLAYS.BG НА „СОФИЯ ИГРАЕ“ ООД

Според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, “София играе” ООД събира лични данни чрез платформата sofia.plays.bg.

„София играе“ ООД e регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК 203804115, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, бул. „Македония“ No 27.

Като администратор на лични данни, „София играе“ ООД се ръководи от следните принципи: обработват се лични данни само при наличието на правно основание за извършване на обработването; личните данни се обработват само във връзка с конкретни и ясно дефинирани цели; обработва се само минималният обем данни, необходим за постигане на целите по предходната точка; „София играе“ ООД предприема разумни мерки за поддържане на личните данни точни и в актуален вид, както и за тяхното своевременно изтриване след отпадане на основанието за обработване, освен доколкото по отношение на „София играе“ ООД съществуват задължения за архивиране; личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

Субектът на данните няма право да използва платформата sofia.plays.bg, ако не се е запознал с Политиката и / или не я приема. За да дадат съгласие за обработване на техните данни и да приемат тази Политика, Клиентите трябва да са навършили 18 години или да са пълнолетни съгласно правото на страната, чиито граждани са. Администраторът може да изисква данни за идентифициране на Клиентите, за да установи дали същите са пълнолетни към момента на предоставяне на съгласие.

Преди изискването на съгласие за обработване на данни, Администраторът предоставя на Субектите на данни следната информация: данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него и, когато е приложимо, тези на представителя на администратора; координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо; целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването; видовете и категориите лични данни, за чието обработване се иска съгласие; получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

Администраторът има право да предоставя лични данни на публични органи, когато данните са изискани от тези органи при упражняване на техните правомощия (напр. органите на МВР, на следствието, прокуратурата или съда за целите на административното, гражданското, наказателното производство като доказателства или в други случаи, установени в закона).

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За да отговаря на запитвания от Клиентите, Администраторът обработва следните Данни на Клиентите:

  • Име;
  • Телефон
  • Адрес на електронна поща (e-mail);

Данните се получават директно от клиента. Тези данни се използват за комуникация с подателите на данните. Съхраняват се в сървърите на superhosting.bg и се пазят от “София играе” ООД за период от 24 месеца.

За целите на директния маркетинг, Администраторът обработва следните Данни на Клиентите:

  • Име;
  • Адрес на електронна поща (e-mail);
  • възраст на детето

Данните се получават директно от клиента. Тези данни се използват с цел директен маркетинг и се съхраняват на сървърите на mailchimp.com. “София играе” ООД не съхранява тези данни. Ако подателят не е отварял писмата на “София играе” ООД в период от две години, данните биват изтрити.

Правните основания за обработване на лични данни са: -чл. 6, параграф 1,буква а) от Регламента (съгласие на Клиента за обработване на личните данни за една или повече конкретни цели); -чл. 6, параграф 1, буква б) от Регламента (обработване, необходимо за изпълнението на договор); -чл. 6, параграф 1, буква е) от Регламента(необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна).

Субектът на данни има право да упражнява следните права съгласно Регламента: Право на информираност –да получи информация какви данни, свързани с него обработва Администраторът, с каква цел, за какъв срок ги съхранява и на кого ги предоставя; Право на достъп – да получи копие на свързаните с него лични данни, обработвани от Администратора; Право на изтриване, при наличие на някое от изискванията на чл. 17, параграф 1 от Регламента; Право на коригиране –да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него; Право на ограничаване на обработването на данни, в случаите, описани в чл. 18, параграф 1 от Регламента; Право на преносимост на данните –да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърли тези данни на друг администратор; Право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби; Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване.

За повече информация относно личните данни, обработвани от Администратора, за Регламента и Политиката, както и за упражняване на правата на Субектите на лични данни съгласно Регламента, Администраторът определя следното лице за контакт:
Деница Христова Господинова
тел: 0899884431
Електронна поща: deni@plays.bg

Ако служителите на Администратора, имащи право на достъп до данните, забележат нарушения на сигурността на данните (бездействие или действия от страна на лицата, които могат да доведат или са довели до риск за сигурността на данните), те уведомяват незабавно Администратора и определените от него лица за контакт, както и длъжностното лице по защита на данните, ако има такова. Администраторът взема решения относно необходимите мерки за отстраняване на нарушението на сигурността на данните и последствията от него, както и за уведомяване за засегнатите лица, когато е приложимо, като взема предвид рисковите фактори за нарушаване на сигурността на данните, степента на въздействие на нарушението, възможните вреди и последствия от същото. Когато е приложимо, Администраторът уведомява Комисията за защита на личните данни незабавно, но не по-късно от 72 часа от установяване на нарушението.

Мерките за сигурност на личните данни включват най-малко: административни мерки, техническа и софтуерна защита, договорни мерки.

Политиката може да се изменя от Администратора в случай на промени в обхвата на обработваните данни, целите и начините на тяхното обработване, на изменения в нормативните актове, регламентиращи обработката на лични данни, или по други причини. Политиката и измененията към нея влизат в сила от датата на тяхното приемане и публикуване в интернет по начин, който ги прави достъпни за потребителите на sofia.plays.bg. В случаите, когато смятат, че е налице нарушение на нормативната уредба в областта на защитата на лични данни, Субектите на данни могат да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни. Повече информация може да бъде намерена на https://www.cpdp.bg/

Администраторът не носи отговорност за верността на предоставените от Клиентите данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от страна на Субектите на данни, на установена измама и/или злоупотреба, същите имат право да уведомяват Администратора, без това да се отразява на правата им да подават сигнали до компетентните публични органи.

Клиентите носят отговорност за извършени от тях нарушения на правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНИ ДАННИ

Платформата sofia.plays.bg използва автоматични технологии за събиране на данни.
Автоматично събраните данни са нужни за функционирането на платформата, за анализи и за маркетингови цели.
Автоматично събраните данни са статистическа информация и не включват лична информация, но платформата sofia.plays.bg може да ги запази или да ги свърже с личната информация, която събира по друг начин или получава от трети страни.

Видове бисквитки, използвани от sofia.plays.bg:

Задължителни бисквитки - необходими за коректната работа на платформата.
Аналитични бисквитки - необходими за следене на  посещаемостта на платформата и за анализиране доколко нашите потребители работят лесно с нея (бисквитки на Google Analytics) - разгледани страници, устройства, през които се достъпва платформата и др.
Функционални бисквитки - позволяват използване на пълната функционалност на платформата - въвеждане на критерии за търсене.
Бисквитки за прецизно таргетиране - това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. Повечето рекламни мрежи предлагат възможност за отписване от профилираното рекламиране.

Клиентът може да направи настройки на бисквитките, които получава от платформата sofia.plays.bg в браузъра, който използва.
Клиентът е уведомен, че ако ограничи някои бисквитки, е възможно платрормата sofia.plays.bg да не работи напълно коректно и да не може да използва пълните й функционалности.

23.03.2020г.